دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

شرح وظایف واحد سلامت نوجوانان ، جوانان و مدارس در ستاد شمالغرب

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

شرح وظایف واحد سلامت نوجوانان ، جوانان و مدارس در ستاد :

شرح وظايف واحد سلامت نوجوانان و جوانان و مدارس ستاد شهرستانها

       1-     جمع آوري وجمع بندي آناليزاطلاعات وآمارفعاليتها وگزارش به واحدسلامت جوانان ، نوجوانان ومدارس معاونت بهداشتي

2-     بررسي وشناخت وضع موجود به منظورتعيين نيازها و اولويت ها

3-     همكاري وانجام تحقيقات كاربردي در زمينه سلامت نوجوانان وجوانان ، مدارس

4-     تشكيل وشركت دركميته هاي علمي ، فني شهرستانها بمنظور بهره گيري تجارب

5-     شركت وبرگزاري كارگاه وكلاسهاي آموزشي و...

6-  تهيه وتدوين وارائه متون ، رسانه ومدول هاي علمي آموزشي درزمينه بهداشت مدارس براي گروههاي هدف برنامه هاي بهداشت مدارس ( دانش آموزان ، والدين ، پرسنل وكاركنان مدارس ومعلمين )

7-     اجراي ضوابط ، استانداردها و دستورالعمل هاي ابلاغي

8-     بررسي وشناخت شاخص هاي سلامت ومشكلات موجود درمراكزبهداشتي و اقدام درجهت رفع آنها

9-      انجام هماهنگي هاي درون بخش

10-   تلاش درجهت اعتلاي سطح دانش فني وعلمي فردي

11-   تلاش درجهت تقويت انگيزه وخلاقيت كاركنان ، پويا سازي وارتقاء سيستم

12-   بررسي وضعيت موجود وبرآورد نيازهاي مالي ، نيروي انساني ، ملزومات ، تجهيزات وفضاي فيزيكي

13-   هماهنگي وهمكاري با سايربخشهاي مرتبط درجهت توسعه برنامه سلامت مدارس

14-    هماهنگي وهمكاري با اداره آموزش وپرورش مناطق تحت پوشش

15-   فراهم نمودن زمينه جلب مشاركت دانش آموزان ، كاركنان مدارس ، والدين دانش آموزان وسايرافراد در ارتقاء بهداشت مدارس

16-   همكاري با واحد سلامت جوانان ومدارس معاونت بهداشتي در برنامه ريزي هاي تفضيلي

17-   نظارت ، پايش ، ارزشيابي مستمر و مداوم و فعاليتهاي بهداشت مدارس درمراكز بهداشتي درماني وخانه هاي بهداشت تابعه

18-   تهيه وتدوين برنامه جامع عملياتي سالانه واحد براساس شاخص هاي ارسالي معاونت

19-   تعيين شاخص هاي جمعيتي دانش آموزان و مدارس درمنطقه تحت پوشش

 

شرح وظائف كارشناس مسئول سلامت جوانان،نوجوانان ومدارس درستاد مركزبهداشت شهرستانها


دفعات مشاهده: 33 بار   |   دفعات چاپ: 1 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر