دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

تخصص های فنی و مهندسی بهداشت حرفه ای

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

 

تخصص های فنی و مهندسی بهداشت حرفه ای:

در بيشتر صنايع کشور به ويژه بخش های خصوصی و کوچک به دليل محدوديت جذب نيروی انسانی از رشته های مختلف بهداشت، قسمتی از فعاليت های اصلی اين رشته از طريق بهداشت حرفه ای يا واحد ايمنی و بهداشت صنعتی صورت می گيرد که از جمله اين امور می توان به اجرای برنامه های واکسيناسيون، آموزش بهداشت فردی و عمومی، بهسازی محيط کار از نظر چگونگی تأمين آب آشاميدنی سالم، مديريت جمع آوری و دفع بهداشتی زباله های صنعتی، طرح جمع آوری و تصفيه بهداشتی فاضلاب های صنعتی، نحوه کنترل حشرات و جوندگان موذی و ناقل بيماری، ايجاد تسهيلات رفاهی و بهداشتی و کنترل تغذيه کارگران اشاره نمود. ليکن به دليل کم توجهی و عدم شناخت حوزه فعاليت های بهداشت حرفه ای از سوی مديران و صاحبان صنايع، رسيدگی به امور فوق به اشتباه محور اصلی فعاليت های ايمنی و بهداشت صنعتی قرار گرفته و با تحت الشعاع قرار گرفتن فعاليت های تخصصی آن، اين واحد بطور شايسته نمی تواند به اهداف اصلی خود دست پيدا کند. همچنين افکار عمومی کارکنان نيز به اينگونه امور معطوف گشته و همه خواسته های خود را در قالب بهداشت عمومی از اين واحد پيگيری می نمايند.

   فعاليت های بهداشت حرفه ای در همه سازمان ها شامل دو بخش ايمنی و بهداشت محيط کار است که در بخش ايمنی، شناسايي خطرات محيط کار و چگونگی کنترل آنها مورد بحث قرار می گيرد و شامل موضوعات متعددی از قبيل ايمنی کار در مشاغل جوشکاری، تراشکاری، نجاری، غواصی، کار در ارتفاعات، حفر چاه و تونل، ايمنی ساختمان و ساختمان سازی، ايمنی ماشين آلات و ابزار، ايمنی برق، ايمنی حريق، ايمنی معدن و غيره می باشد. در بخش بهداشت محيط کار نيز با هدف پيشگيری از بيماری های ناشی از کار، عوامل زيان آوری چون عوامل فيزيکی، شيميايی، بيولوژيکی، ارگونوميکی، مکانيکی و عوامل روانی محيط کار مورد شناسايی، اندازه گيری، ارزشيابی و در نهايت کنترل قرار می گيرد، که در ادامه بحث اشاره مختصری به هر کدام از آنها خواهد شد.

   ـ در بحث عوامل زيان آور فيزيکی مواردی چون صدا، ارتعاش، روشنايی، فشار، پرتوها و شرايط جوی محيط کار (گرما، سرما و رطوبت) مورد تحقيق و بررسی قرار می گيرد که هر کدام به وسيله دستگاه های خاص اندازه گيری شده و بعد از ارزيابی شاخص های مربوطه در صورت نياز به روش های مختلف مهندسی کنترل می گردد.

   ـ در بحث عوامل زيان آور شيميايی نيز کليه آلاينده های شيميايی نظير گازها و بخارات، و گرد و غبارها و بطور کلی ساير آئروسل ها مدنظر بوده که آنها نيز با استفاده از دستگاه ها و وسايل خاص آزمايشگاهی نمونه برداری و آناليز گرديده و بعد از مقايسه با حدود مجاز پيشنهادی در صورت نياز به روش های مختلفی مورد کنترل قرار می گيرند.

  ـ در بحث عوامل زيان آور مکانيکی نيز روی ضربات و تروماهای مکانيکی نظير بيت، بوريست، پينه بستن و ساير صدمات فيزيکی بحث و بررسی صورت می گيرد.

   ـ در بحث عوامل زيان آور بيولوژيکی، کليه پاتوژنها و عوامل بيماریزای ميکروبی نظير باکتری ها، ويروس ها، قارچ ها، انگل ها و ويبرويون ها و بالاخره بيماری های بيولوژيکی ناشی از آنها در مشاغلی چون دباغی ها، بيمارستان ها، آزمايشگاه ها، دامداری ها، کشتارگاه ها، مزارع و غيره مورد بررسی و کنترل قرار می گيرد.

    ـ در بحث عوامل روانی، بطور کلی کليه عواملی که موجب بروز استرس ها و اختلالات روحی و روانی در محيط کار می شون


دفعات مشاهده: 52 بار   |   دفعات چاپ: 1 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر