دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

فهرست افراد


آقای دکتر جواد گلشنی
رییس مرکز بهداشت شمال غرب ،کارشناس مسئول واحد سلامت نوجوانان ،جوانان و مدارس مرکز بهداشت شمال غرب
ستاد مرکز بهداشت شمال غرب
خانم دکتر فخر السادات امامی
معاون فنی مرکز بهداشت شمال غرب

آقای دکتر مصطفی صاحب زاده
معاون اجرایی ، سرپرست امور عمومی، سرپرست امور اداری ، مرکز بهداشت شمال غرب
ستاد مرکز بهداشت شمال غرب
خانم دکتر امیر اکرم اردلان
کارشناس مسئول واحد گسترش ، کارشناس مسئول واحد دهان دندان
ستاد مرکز بهداشت شمال غرب
خانم دکتر شیدا نوربخش
کارشناس مسئول واحد بیماری های واگیر و غیر واگیر
ستاد مرکز بهداشت شمال غرب
خانم دکتر فرزانه میر شریفی
کارشناس مسئول واحد بهداشت خانواده ، کارشناس مسئول واحد آموزش
ستاد مرکز بهداشت شمال غرب
خانم سمانه مظفری
مسئول روابط عمومی

خانم زهرا سادات نقاش
مسئول واحد آزمایشگاه

خانم مهندس نرجس فضلعلی
کارشناس مسئول واحد انفورماتیک
مرکز بهداشت شمال غرب
آقای مهندس محمد زارعی
کارشناس مسئول واحد بهداشت حرفه ای

آقای مهندس داریوش شهبازی
کارشناس مسئول بحران و بلایا
ستاد مرکز بهداشت شمال غرب
آقای دکتر غلامحسن صادقی امین
کارشناس مسئول واحد بهداشت روان

خانم مهندس سارا کریمی
سرپرست واحد بهداشت محیط
ستاد مرکز بهداشت شمال غرب
خانم مهدیه عباسیان
مسئول کارگزینی
ستاد مرکز بهداشت شمال غرب