مرکز بهداشت شمال غرب تهران- معاونت
معاونت

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

معاون اجرایی مرکز بهداشت شمال غرب: 

 جناب آقای دکتر مصطفی صاحب زاده 

معاون فنی مرکز بهداشت شمال غرب :

سرکار خانم دکتر امامی

 

نشانی مطلب در وبگاه مرکز بهداشت شمال غرب تهران:
http://iums.ac.ir/find.php?item=60.1802.44377.fa
برگشت به اصل مطلب