دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • فرآیند های گردش کار
  • مطالب آموزشی ویژه عموم مردم
  • واحد های ارائه دهنده خدمات
  • تماس با ما
  • مرکز سلامت و محیط کار
  • برنامه آموزشی مرکز بهداشت شمال غرب
  • ویروس کرونا


آبان ماه 98
آذر ماه 98
دی ماه 98
بهمن ماه 98
اسفند 98

فهرست افراد


خانم دکتر هاله احمدنیا
سرپرست مرکز بهداشت شمال غرب تهران،
ستاد مرکز بهداشت شمال غرب
خانم دکتر فرانک رحیمی
معاون فنی مرکز بهداشت شمال غرب ، کارشناس مسئول واحد آموزش

خانم دکتر امیر اکرم اردلان
کارشناس مسئول واحد دهان دندان
ستاد مرکز بهداشت شمال غرب
خانم دکتر شیدا نوربخش
کارشناس مسئول واحد بیماری های غیر واگیر
ستاد مرکز بهداشت شمال غرب
خانم دکتر فرزانه میر شریفی
کارشناس مسئول واحد بهداشت خانواده ، کارشناس مسئول واحد آموزش
ستاد مرکز بهداشت شمال غرب
خانم سمانه مظفری
مسئول روابط عمومی

خانم زهرا سادات نقاش
مسئول واحد آزمایشگاه

خانم مهندس نرجس فضلعلی
کارشناس مسئول واحد انفورماتیک
مرکز بهداشت شمال غرب
آقای مهندس محمد زارعی
کارشناس مسئول واحد بهداشت حرفه ای

آقای مهندس داریوش شهبازی
کارشناس مسئول بحران و بلایا
ستاد مرکز بهداشت شمال غرب
آقای دکتر غلامحسن صادقی امین
کارشناس مسئول واحد بهداشت روان

آقای دکتر محمد حسین معافی
سرپرست واحد بهداشت محیط
ستاد مرکز بهداشت شمال غرب
خانم سمیرا لطفی
مسئول کارگزینی
ستاد مرکز بهداشت شمال غرب
خانم دکتر زهرا سروش
کارشناس مسئول واحد بیماری های واگیر
ستاد مرکز بهداشت شمال غرب