مرکز بهداشت شمال غرب تهران- معاونت
معاونت

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

معاون مرکز بهداشت شمال غرب :

سرکار خانم دکتر فرانک رحیمی

رزومه 

نشانی مطلب در وبگاه مرکز بهداشت شمال غرب تهران:
http://iums.ac.ir/find.php?item=60.1802.44377.fa
برگشت به اصل مطلب