مرکز بهداشت شمال غرب تهران-  اخبار
استعلام بها قرارداد خرید خدمات ثبت سرطان

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۶/۱۶ | 
از تمامی اشخاص حقوقی دعوت می شود در برنامه استعلام بها قرارداد خرید خدمات ثبت سرطان در بازه زمانی مهر و آبان سال جاری جهت تامین حقوق و مزایای 6 پرسنل با مدرک کارشناسی مدارک پزشکی جهت ثبت داده های برنامه ملی ثبت سرطان شرکت کنند.
متقاضیان شرکت در این برنامه حداکثر تا پایان وقت اداری روز 26  شهریور ماه سال جاری به واحد امور قراردادهای مرکز بهداشت شمال غرب واقع در طبقه سوم مراجعه نمایند.
لازم به ذکر است تمامی مدارک شرکت هایی که قصد شرکت در این برنامه را دارند و به تبع آن مدیرعامل و اعضای شرکت می بایستی کپی برابر با اصل شود.
 
نشانی مطلب در وبگاه مرکز بهداشت شمال غرب تهران:
http://iums.ac.ir/find.php?item=60.30060.89214.fa
برگشت به اصل مطلب