مرکز بهداشت شمال غرب تهران-  اخبار
استعلام بها

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۹/۹ | 
از تمام  شرکت های متقاضی و واجد شرایط جهت شرکت در برنامه استعلام بهای قرارداد خرید خدمات (کارشناس بهداشت حرفه ای- طب کار) دعوت می شود - تا پایان روز کاری 10/09/1398 - پاکات پیشنهادی قیمت خود را به واحد امور قراردادهای مرکز بهداشت شمال غرب و در صورت نبود ایشان به واحد ریاست تحویل نمایند
پاکت الف شامل فیش واریزی مبلغ یک میلیون تومان به حساب دانشگاه علوم پزشکی ایران-
پاکت ب شامل تمام مدارک اعم از مدارک شرکت و مدیر عامل و شرکا(لازم به ذکر است تمام  مدارک می بایستی کپی برابر با اصل باشد))
ضمنا شرکت برنده موظف است پیش از عقد قرارداد، اصل مدارک را نیز به رویت امور قراردادهای ستاد برساند در غیر این صورت برنده شدن کان لم یکن خواهد بود
پاکت ج نیز حاوی پیشنهاد قیمت می باشد که به صورت کاملا مهر و موم شده تحویل ستاد می شود.
لازم به ذکر است شرکت می بایستی پرداخت حقوق دو نفر با مدرک کارشناسی را از بازه زمانی آذر لغایت پایان سال 1398 بر عهده گیرد.
نشانی مطلب در وبگاه مرکز بهداشت شمال غرب تهران:
http://iums.ac.ir/find.php?item=60.30060.93614.fa
برگشت به اصل مطلب