مرکز بهداشت شمال غرب
لیست اخبار صفحه :1
 بازرسی و  نظارت بهداشتی توسط کارشناسان بهداشت محیط مرکز بهداشت شمال غرب ۲ در ۱۰ روز اول محرم بر مراسم  سوگواری و عزاداری سیدالشهداء (ع
مرکز بهداشت شمال غرب ۲ علوم پزشکی ایران

بازرسی و نظارت بهداشتی توسط کارشناسان بهداشت محیط مرکز بهداشت شمال غرب ۲ در ۱۰ روز اول محرم بر مراسم سوگواری و عزاداری سیدالشهداء (ع

تشدید بازرسی و نظارت بهداشتی توسط کارشناسان بهداشت محیط مرکز بهداشت شمال غرب ۲ علوم پزشکی ایران در ۱۰ روز اول محرم بر مراسم سوگواری و عزاداری سیدالشهداء (ع) انجام شد

جلسه آموزشی دیابت و پرفشاری خون در راستای اجرای سند ملی پیشگیری و کنترل بیماریهای غیرواگیر
کنترل بیماری های غیر واگیر در سازمان راهدادری حمل و نقل جاده ای

جلسه آموزشی دیابت و پرفشاری خون در راستای اجرای سند ملی پیشگیری و کنترل بیماریهای غیرواگیر

به گزارش روابط عمومی مرکز بهداشت شمال غرب 2 علوم پرشکی ایران،اجرای سلسله برنامه‌های آموزشی سند ملی پیشگیری و کنترل بیماریهای غیرواگیر در قالب خودمراقبتی سازمانی جلسه آموزشی در خصوص آموزش راههای پیشگیری و کنترل دیابت و پرفشاری خون به کارکنان سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای برگزار شد.

Template settings