مرکز بهداشت شمال غرب
دفترچه تلفن مرکز بهداشت شمال غرب
لیست   تلفن  ستاد  مرکزبهداشت   شمال  غرب   لیست تلفن  مراکز  خدمات جامع سلامت    لیست تلفن  پایگاههای خدمات جامع سلامت 
ردیف نام واحد شماره تلفن   ردیف نام مرکز  شماره تماس    ردیف نام پایگاه/خانه بهداشت شماره تماس 
1 مدیریت 88720214   1 مرکز خدمات جامع  سلامت کن 44300894   1 پایگاه شماره 1 کن 44365382
2 فکس مدیریت 88720417   2 مرکز   خدمات جامع  سلامت شهید غفاری 44667559   2 پایگاه شماره 2 کن 44340284
3 گسترش 88719454   3 مرکز  خدمات جامع  سلامت شهر زیبا 44311888   3 پایگاه شماره 3 کن 44340662
88719045   4 مرکز  خدمات جامع  سلامت سردار جنگل 44405144   4 پایگاه شماره 1 شهید غفاری 44685706
40884259   5 مرکز خدمات جامع  سلامت شهید فکوری 44674992   5 پایگاه شماره 2 شهید غفاری 44961372
4 بهداشت حرفه ای 88719382   6 مرکز  خدمات جامع  سلامت شقایق 46139620   6 پایگاه شماره 1 شهر زیبا 44102431
5 بهداشت محیط 88720283   7 مرکز خدمات جامع  سلامت سازمان برنامه 46049831   7 پایگاه شماره 2 شهر زیبا 44174415
6 بهداشت روان 40884184   8 مرکز  خدمات جامع  سلامت شهید کاظمیان 66007666   8 پایگاه شماره 3 شهر زیبا 44106495
7 آموزش 40884198   9 مرکز  خدمات جامع  سلامت فرحزاد 22065516   9 پایگاه شماره 1 سردار جنگل 44433268
8 بلایا 40883905   10 مرکز  خدمات جامع  سلامت سعادت آباد 22115750   10 پایگاه شماره 3 سردار جنگل 44856851-44856810
9 امورمالی 88100280   11 مرکز  خدمات جامع  سلامت قدس 88361695   11 پایگاه شماره 1 شقایق 44863829
10 بهداشت خانواده 88481063   12 مرکز  خدمات جامع  سلامت دکتر ناصرنیا 88268808   12 پایگاه شماره 2 شقایق 44460263
11 امور اداری 40884184   13 مرکز خدمات جامع سلامت شهرک ژاندارمری 46291422   13 پایگاه شماره 3 شقایق 44839359
12 کارگزینی 88720965   14 مرکز  خدمات جامع  سلامت فاضل 88995073   14 پایگاه شماره 1 سازمان برنامه 44089048
13 دبیرخانه 88721087   15 مرکز خدمات جامع  سلامت مسجد سادات 88719247   15 پایگاه شماره 1 شهید کاظمیان  
14 دهان ودندان 88720264   16 مرکز خدمات جامع سلامت مقیمیان 88719003   16 پایگاه شماره 2 شهید کاظمیان 44388514
15 تدارکات  88100290   17 مرکز خدمات جامع سلامت سولقان 44393244   17 پایگاه شماره 1 فرحزاد 22142128
16 بهداشت مدارس 88719041           18 پایگاه شماره 2 فرحزاد 22130903
17 بیماریها واگیر 88481062           19 پایگاه شماره 3 فرحزاد 44803636
18 فکس بیماریهای واگیر 88481061           20 پایگاه شماره 1 سعادت آباد 88569053
19 نقلیه 88550659           21 پایگاه شماره 1 شهرک ژاندارمری 44242446
20 نگهبانی 88550659           22 پایگاه شماره 1 تهران ویلا 66906101
21 انفورماتیک 88720153           23 پایگاه شماره 2 تهران ویلا 66521736
22 انباردارویی 44698773           24 پایگاه شماره 1 توحید 66426825
23 انبارملزومات 44698773           25 پایگاه شماره 1 صادقیه شمالی 44230560
24 بیماریهاغیرواگیر 88718954           26 پایگاه شماره 2 فاضل 66913190
                27 پایگاه شماره 3 فاضل 88006472
                28 خانه بهداشت کشار 44390223
                29 خانه بهداشت کیگا 44397319
                30 خانه بهداشت سنگان 44391287
                31 خانه بهداشت رندان 44397319
                     
                     
                     
                     

 

Template settings