مرکز بهداشت شمال غرب

شرح وظایف واحد گسترش

 

 • تدوین برنامه پایش های فصلی واحد های تحت پوشش
 • نظارت ،پایش و ارزشیابی خدمات بهداشتی واحدهای تحت پوشش (مراکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی، پایگاههای سلامت و خانه های بهداشت)
 • جمع بندی گزارش پایش های انجام شده از واحدهای ستادی و ارسال به واحدهای تحت پوشش پیگیری پسخوراند پایش های انجام شده از واحد های تحت پوشش و ارسال به واحد های ستادی
 • مانیتورینگ روزانه و تحلیل پایش ها جهت بررسی میزان اثربخشی پایش ها و برطرف کردن مشکلات موجود
 • برگزاری کمیته پایش
 • تدوین عملکرد های فصلی ، سالیانه و مقایسه ای
 • تدوین برنامه استراتژیک و  عملیاتی
 • استخراج اطلاعات جمعیتی و آمار عملکردی جهت محاسبه شاخص های بهداشتی ، تعیین نیازها و اولویتهای بهداشتی
 • راه اندازی واحد های بهداشتی (بازدید از فضاهای معرفی شده توسط پیمانکاران جهت تطبیق با استانداردهای فضای فیزیکی)
 • تعمیر و تجهیز واحدهای بهداشتی
 • انجام مکاتبات پروژه های عمرانی
 • محاسبه حقوق و پرداخت مبتنی بر عملکرد تیم سلامت پزشک خانواده روستایی بر اساس آخرین دستورالعملهای ارسالی
 • تنظیم قرارداد بیمه روستایی با تیم سلامت پزشک خانواده روستایی
 • استقرار تیم سلامت پزشک خانواده روستایی در مراکز خدمات جامع سلامت روستایی
 • نظارت بر عملکرد تیم سلامت پزشک خانواده روستایی
 • تشکیل کمیته بیمه روستایی و کارگاههای دستورالعمل پزشک خانواده روستایی
 • تنظیم قرارداد با مراکز پاراکلینیک و داروخانه ها جهت افراد تحت پوشش طرح پزشک خانواده روستایی
 • ارتقا سطح آگاهی بهورزان خانه های بهداشت
 • نظارت بر عملکرد بهورزان
 • برگزاری آزمون های جامع بهورزی در پایان هر سال برای تیم سلامت
 • نیاز سنجی آموزشی تیم سلامت و تشکیل کمیته های بازآموزی تیم سلامت
 • برگزاری کلاسهای بازآموزی
 • برگزاری آزمونهای آنلاین جهت تمدید دوره های آموزشی
 • برگزاری آموزش و آزمون های  بدو خدمت تیم سلامت
 • نظارت بر اجرای جذب و آموزش رابطین سلامت
 • برگزاری کمیته رابطین
 • تقدیر از داوطلبان سلامت فعال در جشن های رابطین
 • انتخاب مربی و رابط نمونه سالیانه
 • جلب مشارکت های خیرین
 • بررسی و به روز نمودن تشکیلات و طرح گسترش
 • جذب نیروهای رسمی، طرحی، قراردادی و خرید خدمت
 • نظارت مستمر بر توزیع وتعیین محل خدمت مشمولین طرح
 • مدیریت اطلاعات نیروی انسانی
 • نظارت بر فعالیت نیروی انسانی مراکز ارائه خدمات در قالب شرح وظایف مربوطه
 • بررسی و تجزیه و تحلیل متناسب با بار مراجعه برای دریافت خدمات بهداشتی یا پرسنل مورد نیاز
 • برآورد نیروی انسانی مورد نیاز واحدهای تحت پوشش براساس ضوابط گسترش و اعلام به معاونت بهداشت
 • جمع آوری اطلاعات آماری مورد نیاز در زمینه اشتغال نیروهای مختلف بهداشتی
 • پیگیری تامین نیروی انسانی مورد نیاز
 • نگهداری اطلاعات نیروی انسانی طبق آخرین تغییرات و جابه جایی در واحد ها
 • پیش بینی نیاز مراکز به نیروی انسانی با توجه به طرح های توسعه و راه اندازی مراکز جدید
 • اعلام نظر در خصوص انتقال و ماموریت نیروها
 • به روز رسانی اطلاعات ساختاری سامانه سینا
 • ایجاد کاربری برای نیروهای واحدهای تحت پوشش
 • بررسی و برطرف کردن مشکلات سامانه سینا
 • گزارش مشکلات سامانه سینا به معاونت بهداشت
 • برگزاری کلاس های آموزش سامانه سینا
 • رسیدگی به شکایات در خصوص مغایرت های ثبت واکسن
 • استخراج آمار جهت تحلیل وضعیت موجود
 • استخراج عملکرد نیروها جهت پرداختهای مبتنی بر عملکرد و پرداخت های بخش خصوصی
 • برگزاری استعلام بها و تمدید قرارداد با بخش خصوصی
 • صدور اخطار برای واحدهایی که عملکرد ضعیف دارند
 • نظارت براجرای مفاد قراردادهای بخش خصوصی

 شرح وظایف دارویی:

برنامه ریزی جهت ارتقاء فرآیند های واحد
تشکیل جلسات هماهنگی با پزشکان و مسئولین دارویی مراکز و پایگاه های تحت پوشش به منظور افزایش آگاهی پرسنل در انجام وظایف محوله
آگاهی کامل از موجودی و وضعیت انبار
آگاهی و آشنایی کامل با دستورالعمل ها و استاندارد های مربوطه
بررسی مشکلات موجود و ارائه راه حل های مناسب جهت رفع موانع و در صورت ضرورت ارجاع آن به مسئولین مافوق
نظارت بر نحوه عملکرد خرید و توزیع اقلام و تجهیزات طبق دستورالعمل مربوطه
 
نظارت بر نحوه انبار گردانی 
سرپرستی و نظارت بر تهیه آمار و گزارش ها
 
پایش و نظارت برفعالیت مراکز و پایگاه های بهداشتی 
جمع‌آوری آمارسه ماهه دارویی ( اقلام بهداشتی، داروهای سل و داروهای ایدز) و ارسال آن به معاونت بهداشتی
کنترل لیست نیاز ارسالی از مراکز با آمار های سه ماهه و ارسال آن به انبار دارویی جهت توزیع اقلام بهداشتی، درمانی ، داروهای بیماری های واگیر و غیر واگیر، اقلام هایپو تیروئیدی، آزمایشگاهی، دندانپزشکی
تهیه نامه خرید شربت متادون ( ماهیانه) و هماهنگی با کار پرداز جهت تحویل متادون از معاونت غذا و دارو، جهت کلینیک مثلثی مشاوره 12 فروردین
تهیه برنامه جامع عملیاتی در ابتدای سال و ارسال آن به واحد گسترش
 
تهیه و ارسال گزارش عملکرد سه ماهه ، شش ماهه ، نه ماهه و سالانه به واحد دارویی معاونت بهداشتی
 
تهیه لیست موجودی کلیه اقلام ( بهداشتی، دارویی، هایپو تیروئیدی ، دندانپزشکی ، آزمایشگاهی و تجهیزات پزشکی ) و ثبت آن ها در لیست های انبار گردانی

ب -  شرح وظایف انبار دار : 

صدور حواله در سیستم نرم افزاری 
 
تنظیم در خواست های خرید
 
بررسی پیش فاکتور ها و اعلام موافقت به شرکت ها
 
صدور قبض های انبار در سیستم نرم افزاری 
 
انبار گردانی سه ماهه و سالیانه و بررسی تاریخ اعتبار داروها
توزیع کلیه اقلام موجود در انبار 
کنترل امحاء داروهای تاریخ گذشته

 

 

 

 

 Template settings