آدرس مرکز هاری و سالک مرکز بهداشت شمال غرب:

          خیابان شهران خیابان کوهسار روبروی خیابان یکم شهران خ ادهمی مرکز بهداشت کن

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
تنظیمات قالب