مرکز بهداشت شمال غرب
ریاست مرکز :سرکارخانم دکتر عزیزی
مسئول امور عمومی:سرکار خانم اسماعیلی
مسئول آموزش:خانم روحانی
مسئول گسترش شبکه:سرکارخانم دکتر شکاری
مسئول روابط عمومی : سرکارخانم مظفری
مسئول بیماری های واگیر :سرکار خانم دکتر شیدا نوربخش
مسئول بیماری های غیر واگیر :سرکار خانم دکتر عبد الحسینی
مسئول بهداشت محیط :مهندس کرم رضایی
مسئول بهداشت حرفه ای :مهندس زارع
مسئول واحد بهداشت خانواده :سرکار خانم دکتر میر شریفی
مسئول واحد بهداشت روان:سرکار خانم دکتر حسینی راد
مسئول واحد دهان دندان:سرکار دکتر اردلان
مسئول واحد سلامت نوجوانان جوانان و مدارس:سرکار خانم هویدا
مسئول مدیریت بحران:دکتر داریوش شهبازی
مسئول واحد انفورماتیک:سرکارخانم مهندس مختاریان
Template settings