مرکز بهداشت شمال غرب

 

نام واحد: گسترش

 

 

 

 

 

داخلی

شماره تلفن

سمت

نام و نام خانوادگی

ردیف

670

88719454

کارشناس مسوول گسترش

خانم دکترمریم حسینی راد

1

622

88719098

کارشناس مسوول روابط عمومی

خانم سروناز شفیعی

2

674

88719045

کارشناس گسترش

خانم نسرین  تاجدینی

3

675

40884259

کارشناس گسترش

خانم ناهید نادری

4

677

88719045

کارشناس گسترش

خانم فاطمه  قاسمی

5

676

88719045

کارشناس گسترش

خانم زینت  کریم پناه

6

610

88719045

کارشناس مسوول دارویی

خانم سهیلا  مجرد

7

Template settings