مرکز بهداشت شمال غرب

نام واحد: سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس

داخلی

شماره تلفن

سمت

نام و نام خانوادگی

ردیف

542

88719041

کارشناس مسئول سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس

رزیتا هویدا

1

543

88719041

کارشناس سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس

سمیه ایرانمدار مکی

2

543

88719041

کارشناس سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس

آسیه  سیدنظری

3

Template settings