مرکز بهداشت شمال غرب

برای ملاقات عموم مردم با سرپرست مرکز بهداشت شمال غرب:

روزهای سه شنبه 8 الی 12 صبح می توانید مراجعه فرمایید . جهت تعیین وقت قبلی با دفتر مدیریت به شماره 88720424 تماس حاصل فرمایید.

Template settings