مرکز بهداشت شمال غرب

 

آدرس پایگاههای سلامت و خانه های بهداشت
آدرس مراکز خدمات جامع سلامت 
دفترچه تلفن
راههای ارتباطی با ریاست مرکز 
سلامت روان، اجتماعی، اعتیاد
گروه مدیریت شبکه و ارتقای سلامت 

 

Template settings