مرکز بهداشت شمال غرب

نام واحد:امور اداری

داخلی

شماره تلفن

سمت

نام و نام خانوادگی

ردیف

318

86124319

رئیس اداره امور عمومی

مهدیه اسماعیلی

1

333

88100290

مسئول تدارکات

مجید فرجی

2

304

88720965

کارگزین

مبارکه علی پناه

3

329

88720965

کارگزین

سمیرا لطفی گل میشه

4

331

88720965

کارگزین

زهرا رضی کماسایی

5

329

88720965

کارگزین

مهدیه عباسیان

6

355

88100290

کارشناس امور پشتیبانی

وحید رضایی

7

325

88721087

مسئول دبیرخانه

جواد شهبازی

8

204

88550659

مسئول نقلیه

محمد رضا امیری

9

-

44698773

مسئول انبار

مریم عربان بافرانی

10

-

44698773

انباردار

هادی عرب بافرانی

11

Template settings