مرکز بهداشت شمال غرب

نام واحد:بهداشت دهان و دندان

داخلی

شماره تلفن

سمت

نام و نام خانوادگی

ردیف

370

88720264

کارشناس مسئول دهان ودندان

دکترامیراکرم اردلان

1

375

88720264

کارشناس دهان ودندان

صفاناصری

2

376

88720264

کارشناس دهان ودندان

لیلافیروزکوهی مقدم

3

Template settings