مرکز بهداشت شمال غرب

 

1 دستورالعمل رویداد ملی جمعیت
2

نامه استانداری

/uploads/60/2024/May/05/nameh_2.docx

3 پوستر رویداد ملی جمعیت
4

دستور العمل اجرایی هفته ملی جوانی جمعیت

/uploads/60/2024/May/05/11zon_dastoor amal hafteh javani jamiyat.doc

5

لینک دسترسی به کانال محتوای رسانه ای مرکز جوانی جمعیت

/uploads/60/2024/Apr/30/کانال بلهQR code لینک و.docx

6 سیاست های جمعیت 
Template settings